ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 23 มิถุนายน 2557