ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านบริหารงานบุคคล