ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ การทำหน้าที่ผู้สนับสนุนเขตบริการสุขภาพ