เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 6 /2557 ประจำเดือนมิถุนายน