กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์