ประชุมทำความเข้าใจกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง