ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเท้า