การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดตรัง รอบที่ 2 / 2557