ร่วมประชุมโครงการบริหารยุทธศาสตร์แบบครบวงจรทั้งองค์กรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการและแผนปฏิบัติการ