ร่วมโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง