ประสานความร่วมมือและเจรจากับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดหลักสูตรอาชีวอนามัย