นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ณ โรงพยาบาลห้วยยอด อ. ห้วยยอด จ. ตรัง