ประชุมวางแผนการซ่อมหอพักนักศึกษากับผู้รับจ้างพร้อมดูสถานที่หอพัก