การสอบสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา