ร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน