ร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง