ร่วมกิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการปฏิรูป เพื่อสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีจากหมู่บ้านสู่ประเทศ