ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข (SC-Net)