การทำถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิทยาลัยกับถนนสายตรัง-กันตัง และเรื่องการติดตั้งป้ายจราจรกับสัญญานไฟจราจรเพื่อความปลอดภัย