ปรึกษาหารือ กับ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ในการเป็นภาคีเครือข่าย