เข้าพบท่าน กิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลในการดำเนินการแก้ใขปัญหาระบบระบายน้ำภายในวิทยาลัย