ให้บริการตรวจสุขภาพ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผู้นำเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง