เข้าร่วมประชุมเพื่อดูสถานที่ในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ