การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน