ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ" ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี"