มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ