ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำปี 2557