ประชุมทีมภาคสนามเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ การกำจัดขยะมูลฝอยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย