จัดการสัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับกลาง คัดเลือกรอบที่ 2