เข้าร่วมโครงการออกเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลาม และพี่นัองชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557