โครงการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต "แกนนำรับน้องใหม่ หัวใจสีขาว" ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557