ล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา และมีการเปลี่ยนทรายกรอง เพื่อให้ได้นำ้ประปามีคุณภาพดีขึ้น ดำเนินการโดยผู้เขี่ยว ชาญเรื่องระบบประปา จากจังหวัดสงขลา