ร่วมงานพิธีมอบรางวัลพยาบาลและทีมปฎิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Thai Nurse force For Change: พลังพยาบาลไทยสู่การเปลี่ยนแปลง