โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมทักษะการผลิตผลงานวิจัย"