ร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2557