นายแพทย์ อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พร้อมกับคณะร่วมปรึกษาหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย