นำเสนอผลงานที่ได้รางวัล พยาบาลดีเด่นด้านวิจัย ระดับสาขาการศึกษา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พิธีมอบรางวัลพยาบาลและทีมปฎิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557