อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มานำเสนองานการออกแบบภูมิทัศน์ด้านหน้า วิทยาลัยและทางเข้าวิทยาลัยเพิ่มเติม