โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558