เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) จังหวัดตรัง