ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษารากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชีวิตชาวตรัง