โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557