โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมทักษะการผลิตผลงานวิจัย" ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557