ศึกษาดูงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติมาเลเซีย ( Institut Kanser Negara )