ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และญาติบัณฑิต หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วสส. ยะลา