สอบปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต