เปิดโครงการศึกษารากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชีวิตชาวตรัง