ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 7/2557