กิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ชายเลน