ประชุมคณะกรรมการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และตำรา เรื่องการกำหนดเกณฑ์การทำวิจัย วสส.ตรัง